Informácie a registrácia

PREZIDENT KONFERENCIE
MUDr. Miloš Gre­guš, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
Prof. MUDr. Tibor Hla­va­tý, PhD.
MUDr. Mar­tin Huor­ka, CSc.
MUDr. Miloš Gre­guš, PhD.
Doc. MUDr. Mar­tin Bort­lík, PhD.
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
MUDr. Igor Štur­dík, PhD.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Prof. MUDr. Tibor Hla­va­tý, PhD.
pre­zi­dent Slo­ven­skej gas­tro­en­te­ro­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti
MUDr. Mar­tin Huor­ka, CSc.
pred­se­da IBD pra­cov­nej sku­pi­ny pri SGS
MUDr. Mar­tin Bort­lík, PhD.
pred­se­da IBD pra­cov­nej sku­pi­ny pri ČGS
MUDr. Miloš Gre­guš, PhD.
pre­zi­dent podujatia

HODNOTENIE ARS CME /​ SKSa­PA
Podu­ja­tie je zara­de­né do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74/​2019 Z.z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­de lekár na strán­ke cme​por​tal​.sk, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta a pod náz­vom danej akti­vi­ty.
Zdra­vot­ným ses­trám a účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nia o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní kongresu..

REGISTRÁCIA
Regis­trá­ciu môže­te vyko­nať on-line ⇒
ale­bo e‑mailom kami@agenturakami.sk

Regis­trač­ný poplatok:

Člen SGS 35 € /​ 40 € v deň konferencie
Nečlen SGS 45 € /​ 50 € v deň konferencie
Zdra­vot­ná ses­tra – člen SKSaPA 25 € /​ 30 € v deň konferencie
Zdra­vot­ná ses­tra – nečlen SKSaPA 33 € /​ 38 € v deň konferencie

V cene je zahr­nu­té: kon­fe­renč­ný balí­ček, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie , občerstve­nie, obed for­mou tep­lé­ho bufe­tu.
Prvý autor nepla­tí regis­trač­ný poplatok.

REGISTRAČNÝ POPLATOK UHRAĎTE PROSÍM NA ÚČET

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

ROKOVACÍ JAZYK
slo­ven­či­na, češ­ti­na, angličtina.