Úvod

cropped-SGS.png
GHC
SKSaPA
PSIBDtext

Slo­ven­ská gas­tro­en­te­ro­lo­gic­ká spo­loč­nosť
Pra­cov­ná sku­pi­na pre nešpe­ci­fic­ké črev­né zápa­ly SGS
Pra­cov­ní sku­pi­na pro idi­opa­tic­ké střev­ní záněty ČGS
Gas­tro­en­te­ro­lo­gic­ké a hepa­to­lo­gic­ké cen­trum Nit­ra
v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou komo­rou ses­tier a pôrod­ných asistentiek

20. slovensko-český IBD deň v Nitre

28. apríl 2023 

Štúdio Divadla Andreja Bagara Nitra

Dis­kus­né fórum na tému:

IBD v ére rozširujúcich sa terapeutických možností
Omyly v manažmente IBD