Partneri podujatia

GENERÁLNI PARTNERI

Takeda
MIESTO PRE VAŠE LOGO 
Celltrion healthcare

HLAVNÍ PARTNERI

AbbVie
MIESTO PRE VAŠE LOGO 
MIESTO PRE VAŠE LOGO 

PARTNERI

Ferring
Zentiva
AlfaSigma
ewo pharma
MIESTO PRE VAŠE LOGO 
MIESTO PRE VAŠE LOGO 

Váže­ní zástup­co­via firiem,
ponú­ka­me Vám mož­nosť  pre­zen­to­vať Vašu spo­loč­nosť na tom­to pre­stíž­nom podu­ja­tí, for­mou PARTNERSKÝCH BALÍČKOV.

Gene­rál­ny par­tner
Pre­ná­jom 10 m2 výstav­nej plo­chy, ozna­če­nie ako gene­rál­ny par­tner v mate­riá­loch, rekla­ma v prog­ra­me, uve­de­nie loga na pre­mie­ta­com plát­ne počas pre­stá­vok odbor­né­ho prog­ra­mu, 10 účast­níc­kych poplatkov

Hlav­ný par­tner
Pre­ná­jom 8 m2 výstav­nej plo­chy, rekla­ma v prog­ra­me, uve­de­nie loga na pre­mie­ta­com plát­ne počas pre­stá­vok odbor­né­ho programu.

Logo vo všet­kých mate­riá­loch a na webe konferencie

Celo­strán­ko­vá rekla­ma v prog­ra­me kon­fe­ren­cie (pod­ľa záko­na 14/​2011 Z.z)
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su kamenicka@agenturakami.sknaj­ne­skôr do 14. 4. 2023.

Umiest­ne­nie a akcep­to­va­nie vysta­vo­va­te­ľov má v kom­pe­ten­cii výhrad­ne pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výbor.

Sku­pi­no­vé regis­trá­cie, indi­vi­du­ál­ne regis­trá­cie a uby­to­va­nie je mož­né zre­a­li­zo­vať len cez Agen­tú­ru KAMI, s. r. o., Mgr. Tama­ra Lahe­to­vá, tel.: +421 905 /​ 88 60 84

Kon­takt pre zasie­la­nie pri­hlá­šok par­tne­rov:
Ing. Roma­na Ondru­šo­vá, sekretariat@sgssls.sk, +421 905 566 150

Ter­mín zasla­nia pri­hlá­šok: 20. marec 2023