Partneri podujatia

GENERÁLNI PARTNERI

Takeda
Celltrion healthcare

HLAVNÍ PARTNERI

AbbVie
Janssen

VYSTAVOVATELIA

Ferring
Zentiva
AlfaSigma
ewo pharma
Fleximed

MEDIÁLNI PARTNERI

Care Comm
LOGO_A-MEDI_RGB_5cm

Váže­ní zástup­co­via firiem,
ponú­ka­me Vám mož­nosť  pre­zen­to­vať Vašu spo­loč­nosť na tom­to pre­stíž­nom podu­ja­tí, for­mou PARTNERSKÝCH BALÍČKOV.

Gene­rál­ny par­tner
Pre­ná­jom 10 m2 výstav­nej plo­chy, ozna­če­nie ako gene­rál­ny par­tner v mate­riá­loch, rekla­ma v prog­ra­me, uve­de­nie loga na pre­mie­ta­com plát­ne počas pre­stá­vok odbor­né­ho prog­ra­mu, 10 účast­níc­kych poplatkov

Hlav­ný par­tner
Pre­ná­jom 8 m2 výstav­nej plo­chy, rekla­ma v prog­ra­me, uve­de­nie loga na pre­mie­ta­com plát­ne počas pre­stá­vok odbor­né­ho programu.

Logo vo všet­kých mate­riá­loch a na webe konferencie

Celo­strán­ko­vá rekla­ma v prog­ra­me kon­fe­ren­cie (pod­ľa záko­na 14/​2011 Z. z.)
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su kamenicka@agenturakami.sknaj­ne­skôr do 14. 4. 2023.

Umiest­ne­nie a akcep­to­va­nie vysta­vo­va­te­ľov má v kom­pe­ten­cii výhrad­ne pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výbor.

Sku­pi­no­vé regis­trá­cie, indi­vi­du­ál­ne regis­trá­cie a uby­to­va­nie je mož­né zre­a­li­zo­vať len cez Agen­tú­ru KAMI, s. r. o., Mgr. Tama­ra Lahe­to­vá, tel.: +421 905 /​ 88 60 84

Kon­takt pre zasie­la­nie pri­hlá­šok par­tne­rov:
Ing. Roma­na Ondru­šo­vá, sekretariat@sgssls.sk, +421 905 566 150

Ter­mín zasla­nia pri­hlá­šok: 20. marec 2023